Obligaţia contractuală pe care şi-o asumă în scris un debitor, de a efectua plata corespunzătoare creanţei creditorului într-un anumit cuantum şi la anumite termene. Astfel, creditorul este de acord cu eşalonarea plăţii iar debitorul se obligă să achite la data stabilită.

Este convenţia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanţă împotriva unui terţ.

Codebitorul raspunde la rândul său pentru datorie alături de debitor, întrucât datoria a fost contractată în comun, de ambele părţi. Codebitorul are dreptul de proprietate asupra bunurilor achiziţionate prin incheierea contractului (sumele de bani obtinute sau serviciile contractate) şi răspunde solidar cu împrumutatul în cazul neexecutării obligaţiilor faţă de creditor.

Datele personale cu caracter excepțional, de exemplu credințe religioase, opinii politice, informații cu privire la vicii, starea de sănătate și convingeri.

Contractul de credit ipotecar, este actul juridic prin care părțile încheie un contract de credit cu garanție ipotecară (ipotecă).Ipoteca este o modalitate de asigurare a datoriilor, prin stabilirea unui drept de proprietate asupra imobilului care aparține clientului sau unui terț în beneficiul creditorului sub forma unei înscrieri în registrul funciar și ipotecar. În cazul în care clientul nu își îndeplinește obligația față de creditor, acesta din urmă are dreptul de a-și apăra pretenția (sau orice parte a acesteia), în cadrul unei proceduri de executare într-un mod de intrare în posesia bunului cu ipotecă, indiferent de schimbare a proprietarului bunului în cauză.

O datorie este o obligație neîndeplinită, sub forma unor plăți sau beneficii în natură, de către debitor către creditor. În termeni economici, o obligație apare atunci când există o distincție între momentul de plată al obligației și momentul îndeplinirii acestei obligații.

O persoană juridică sau fizică obligată să-și îndeplinească o obligație sub formă de plată sau de prestații în natură (a plăti o datorie) către orice altă persoană juridică sau fizică (creditor). O astfel de legătură rezultă din raportul juridic dintre ele.

Prețul care urmează a fi plătit de către debitor pentru posibilitatea de a obține capital și de a-l utiliza.

Persoana juridică, alta decât creditorul, care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi/sau care obţine drepturile, asupra unor debite scadente ce rezultă din contracte (ex: contracte de credit, prestări servicii, utilităţi)

Dovada unei tranzacții finalizate în baza contractului de vânzare-cumpărare emis de către contractant. O factură conține data tranzacției, informații privind cumpărătorul și vânzătorul, detaliile adiționale ale acestora (de exemplu ID-uri fiscale, CNP-uri), precum și prețul și cantitatea mărfurilor cumpărate. Factura este un document care confirmă că tranzacția făcută pe baza contractului de vânzare-cumpărare a fost finalizată.

Un funcționar public desemnat să efectueze executarea silită și alte acțiuni prevăzute de lege.

Persoană care garantează cu veniturile sale o obligaţie a unui debitor faţă de creditorul său. Este obligat să plătească în locul debitorului în cazul în care acesta nu îşi onorează obligaţiile.

Mod prin care este asigurată plata de către debitor a obligaţiilor sale faţă de creditor. Bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat în favoarea unui creditor ca asigurare a îndeplinirii obligaţiilor de plată către debitor.

Un acord încheiat între creditor și garant (un terț). Bazat pe faptul că, garantul este răspunzător pentru valoarea datoriei suportate de către debitorul principal în cazul în care debitorul principal este în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile sau le îndeplinește necorespunzător (în baza prevederilor Codului civil).

Împuternicire (contractuală) de a reprezenta o persoană fizică sau juridică și de a acționa în numele ei.

Comunicare adresată unei persoane cu scopul de a o informa că un fapt sau un act juridic a fost îndeplinit sau urmează să fie îndeplinit.  Înştiinţare privind următoarele demersuri care vor fi îndeplinite şi/sau au fost realizate în urma executării obligaţiilor asumate în baza unui contract.

Mijloc de stingere a dreptului la acţiune în sens material, prin neexercitarea acelui drept în intervalul de timp stabilit de lege; ea face ca titularul unui drept subiectiv, sau creditorul care a rămas inactiv un anumit răstimp, să-şi piardă ocrotirea dreptului respectiv pe calea acţiunii în justiţie, şi odată cu aceasta, posibilitatea de a obţine executarea silită a obligaţiei corelative lui.

Capitalul care rezultă în mod direct din arierate, excluzând penalitățile prevăzute, dobânzile legale, precum și alte costuri suplimentare care rezultă dintr-o plată întârziată și o încălcare a unui acord.

Obţinerea realizării întocmai a prestaţiei ce formează obiectul obligaţiei debitorului, de catre creditor prin organele abilitate de lege, cu concursul forţei coercitive a statului.

Suma stabilită de bancă de comun acord cu debitorul cu ocazia încheierii contractului de credit, pe care acesta din urmă o va plăti lunar pentru a rambursa creditul contractual.

Data la care expiră termenul de achitare a unei datorii/rate sau de efectare a unei operaţiuni financiare.

Servicingul este una dintre liniile principale de business a companiilor de colectare, prin care se oferă servicii de colectare a datoriilor externalizate de către un creditor, pe o perioadă determinată de timp, pe baza unui contract de mandat, creanţa fiind continuare deţinută în proprietate de creditorul iniţial.

Persoană fizică sau juridică care dispune de resurse concretizate în mijloace băneşti şi materiale, cu ajutorul cărora să-şi poată stinge rapid şi complet obligaţiile faţă de toţi creditorii.

Perioadă de timp în care trebuie să fie achitat un împrumut, sau perioadă de timp în care va fi efectuată plata dobânzii aferente unui certificat de depozit sau unei obligaţiuni.

Suma totală de bani care revine unei persoane dintr-o activitate prestată sau din proprietatea deţinută, într-o perioadă de timp.

Înapoi la început