Care sunt datele despre care vorbim?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţie care poate duce la identificarea unei persoane.  Datele pe care le prelucrăm se încadrează în următoarele categorii de date:

 • date privind identificarea persoanei fizice precum: nume, prenume, CNP, sex, data de naștere, locul nașterii;
 • date de contact: datele privind adresa de domiciliu, corespondență și/sau reședința, numărul de telefon și adresa de e-mail;
 • date privind calitatea de reprezentant legal (tutore, curator, administrator etc.) sau convențional (împuternicit, mandatar, avocat etc.) față de debitor;
 • date cu caracter financiar și juridic:  informații privind datoria (cum ar fi: sumele datoriei, componentele și sursele acesteia), informații privind procesul de colectare a datoriilor (plângerile depuse, procedurile judiciare și de executare), informații privind plățile efectuate, informații privind garanția pentru rambursarea datoriilor, informații privind situația financiară și economică (cum ar fi veniturile și sursele acestora, activele, inclusiv proprietatea).

Prelucrăm aceste date cu scopul de a recupera creanţele administrate sau deținute de KRUK România, inclusiv informaţii despre plăţile efectuate în numele debitorilor, precum și cu scopul de a soluționa cererile dumneavoastră.

Operatorul

Recuperarea creanței de către KRUK Romania se face în baza unui contract în care KRUK Romania are calitate de persoană împuternicită sau operator. Totodată, Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este creditorul, respectiv titularul creanței.

Operatorii Grupului KRUK care pot avea calitatea de creditor sunt următorii:

 • KRUK România cu sediul social în Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, parter şi etajul 9, sector 3, Bucureşti 030133;
 • InvestCapital LTD, cu sediul în The Hub, Suite E101Triq Sant’ Andrija SGN 1612 San Gwann;
 • ProsperoCapital S.a.r.l., societate organizată şi funcţionând conform legilor din Luxemburg, cu sediul în Luxemburg, Str. Jean Piret nr. 1B, L-2350, înregistrată în Registrul Comerţului şi al Companiilor din Luxemburg la secţiunea B sub nr. 202455;
 • KRUK S.A., societate organizată şi funcţionând conform legilor din Polonia, cu sediul în Polonia, Wroclaw, str. Wołowska nr. 8, 51-116, înregistrată la Registrul Instanţei Naţionale sub nr. 0000240829;
 • Rocapital IFN S.A., cu sediul social în Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, Parter, Sala 1, Sector 3, Bucuresti 030133.

Am numit în funcţie un Responsabil de Protecţia Datelor cu Caracter Personal, pe care îl puteţi contacta pentru orice are legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi pentru drepturile pe care le aveţi cu privire la aceste aspecte. Puteţi face o solicitare către: Responsabil Protecţia Datelor, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, etaj 9, sector 3, Bucureşti 030133 sau pe email la dpo@kruk.com.ro.

De ce şi cu ce scop vă procesăm datele personale?

Vă putem prelucra datele personale în următoarele scopuri, respectiv:

a) În baza intereselor legitime urmărite de operator, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR pentru:s

 • stabilirea și colectarea datoriei, constând în posibilitatea de a stabili și a urmări recuperarea datoriei pe cale amiabilă sau prin proceduri judiciare;
 • pentru a analiza calitatea serviciilor noastre, a evalua nivelul dumneavoastră de satisfacţie cu privire la modul în care vă administrăm cazul şi a verifica dacă acţiunile noastre au fost realizate adecvat;
 • pentru a soluționa cererile venite din partea dumneavoastră.

b) Conform articolului 6 aliniatul (1) litera c din GDPR, avem obligaţia legală de a vă prelucra datele personale pentru scopuri contabile şi fiscale, de prevenire a  spălării banilor și a finanțării terorismului, precum şi pentru soluţionarea plângerilor și a altor cereri primite de la dumneavoastră, conform legii;

c) Pentru întrepriderea unor acţiuni înainte de a semna un angajament de plată sau unde este necesar să onorăm sau să întocmim un angajament pentru dumneavoastră (articolul 6 aliniatul (1) litera (b) din GDPR).

Cât timp stocăm datele dumneavoastră personale?

Perioada în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Operator depinde de scopul prelucrării și este, de obicei, condiţionată de:

• data rambursării totale a unei datorii sau sfârşitul procesului de colectare din orice alt motiv, (de exemplu ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care se respinge cererea noastră de rambursare a datoriilor);

• termenul angajamentului - în cazul în care aţi încheiat unul;

• cerinţele stabilite în legislaţia națională sau europeană (de exemplu, prevederile Legii contabilității și ordinelor aferente cu privire la păstrarea documentelor justificative și contabile, context în care datele sunt păstrate pentru o perioadă determinată după închiderea cazului).

În cazul în care v-aţi dat acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, (de exemplu pentru scopuri de marketing), datele dumneavoastră vor fi prelucrate pentru o perioadă rezonabilă, sau până la data retragerii acestui consimțământ.

Cui vă vom dezvălui datele personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către KRUK ROMÂNIA SRL, cu sediul social în Bucureşti, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, parter şi etajul 9, sector 3, Cod Poştal 030133, România.

Datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, puse la dispoziţia entităţilor care sprijină procesul de recuperare a creanţelor, cum ar fi: băncile/instituțiile bancare care furnizează servicii bancare electronice, operatorii de telefonie mobilă și fixă, cabinetele sau societățile de avocatură colaboratoare, companii care se ocupă cu stocarea și arhivarea documentelor, autoritățile statului, birourile executorilor judecătoresti, experți evaluatori și experți contabili, detectivi particulari colaboratori, Poșta Română, sau societăți de curierat, Registrul Național de Publicitate Mobiliară (AEGRM), companii care desfășoară activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei, prestatori de servicii de plată prin canale alternative, furnizori semnătură electronică, Compania care oferă servicii în programul de loialitate în cazul în care veți participa la Programul de loialitate - “Dorințe împlinite”, furnizorii noștri de servicii IT&C și servicii Cloud precum şi consultanţilor sau auditorilor noştri.

Operatorul poate transfera datele personale către alte entități din Grupul Kruk în măsura în care este autorizată sau obligată prin lege să facă acest lucru, în special pentru respectarea dispozițiilor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Transferuri în afara Spațiului Economic European (SEE)

Colaborăm cu furnizori și parteneri din afara SEE, astfel că, este posibil să transferăm date cu caracter personal în țări din afara SEE. Un astfel de transfer de date cu caracter personal poate avea loc pe baza unei decizii privind caracterul adecvat al prelucrării conform art. 45 și 46 din GDPR. Informații privind deciziile Comisiei Europene care stabilesc un nivel adecvat de protecție sunt disponibile aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

De unde obținem datele dumneavoastră personale?

 • de la dumneavoastră:

În măsura în care doriți să actualizați datele de contact deținute de KRUK România.

 • de la alte entităţi:

În unele situații, colectăm datele dumneavoastră personale într-un alt mod decât direct de la dumneavoastră, de exemplu, atunci când clientul nostru ne oferă datele dumneavoastră de contact sau primim o notificare de la instanță sau alte autorități. Nu în ultimul rând, datele dumneavoastră pot fi disponibile în baze de date publice (ex. Oficiul Național al Registrului Comerțului).

În cazul în care, pentru recuperarea datoriei a fost demarată procedura de executare silită, este posibil să obţinem sau să actualizăm datele dumneavoastră pe baza informaţiilor primite de la executorii judecătoreşti, în cadrul  procedurilor de executare. De asemenea, există cazuri în care primim datele dumneavoastră de la creditor, spre exemplu, ca persoană de contact.

În conformitate cu precizările de mai sus, vă informăm că putem obţine următoarele categorii de date personale: numele şi prenumele, adresa şi datele de contact, datele de identificare (cum ar fi: CNP, seria şi numărul cărţii de identitate), informaţii privind datoria (cum ar fi: sumele datoriei, componentele şi sursele acesteia), informaţii privind procesul de colectare a datoriilor (plângerile depuse, procedurile judiciare şi de executare), informaţii privind plăţile efectuate, informaţii privind garanţia pentru rambursarea datoriilor, informaţii privind situaţia financiară şi economică (cum ar fi veniturile şi sursele acestora, activele, inclusiv proprietatea).

Profilarea şi luarea de decizii automate

Vă informăm că, în cadrul activității noastre, prelucrăm datele dumneavoastră în mod automat, dar, având în vedere calitatea pe care o dețineți, nu le prelucrăm sub formă de profilare și nu luăm decizii automate care să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau sau să vă afecteze în mod similar într-o măsură semnificativă.

Ce drepturi aveţi în legătură cu datele dumneavoastră şi cum puteţi să vi le exercitaţi?

În activitatea noastră, ne asigurăm că drepturile care decurg din GDPR pot fi exercitate. Astfel conform GDPR, aveţi dreptul:

 • dreptul de a primi orice informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal conform art. 13 si 14 din GDPR și dreptul de acces la date, precum și să solicitați  o copie a acestora, conform art. 15. din GDPR;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor, atunci când avem date nevalide sau inexacte, de exemplu act de identitate expirat;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), în special atunci când aceste date nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod ori sunt prelucrate în mod ilegal sau atunci când obligația de a le elimina rezultă din prevederile legale;
 • dreptul de a limita prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, adică marcarea datelor cu caracter personal stocate pentru a limita prelucrarea ulterioară a acestora, mai ales atunci când puneți la îndoială acuratețea sau legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita transferul datelor personale furnizate de dumneavoastră în legatură cu încheierea unui angajament de plată, în special cu privire la rambursarea datoriilor în rate;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale (solicitare de încetare a prelucrării datelor personale), în special din motive legate de situația dumneavoastră particulară. Exercitarea dreptului de a prezenta obiecții va impiedica, în principiu, prelucrarea datelor dumneavoastră. Amintiți-vă, totuși, că un astfel de rezultat nu va apărea dacă dovedim că există motive justificate din punct de vedere legal pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă arătăm că există motive pentru a stabili, investiga sau susține pretențiile pe care le avem față de dumneavoastră;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior; 
 • dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Precizăm că:

În conformitate cu GDPR, nu vom şterge datele dumneavoastră personale în măsura în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre conferite de lege, (de exemplu, o cerere de rambursare a datoriilor sau o obligaţie legală de prelucrare a datelor, obligaţia de a păstra documentaţia contabilă). Cu toate acestea, în cazul în care în urma unei solicitări din partea dumneavoastră, vom restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră, vom fi în continuare îndreptăţiţi să prelucrăm aceste date pentru a ne exercita sau apăra drepturile conferite de lege.

În cazul în care datele personale sunt prelucrate în baza consimţământului dumneavoastră, vă amintim că retragerea consimțământului anterior acordat nu va afecta totuşi legalitatea prelucrării efectuate  de către Companie pe baza consimţământului dat anterior retragerii.

Dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile de mai sus, puteţi să ne trimiteţi cererea:

• prin e-mail la: client@kruk.com.ro;

• prin telefon la: 031 413 20 20;

• prin poştă la punctul de lucru KRUK România SRL din Bd.Independenţei, 2C, Târgovişte, Dâmboviţa.

Înapoi la început