Care sunt datele despre care vorbim?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţie care poate duce la identificarea unei persoane.  Datele pe care le prelucrăm se încadrează în următoarele categorii de date:

 • date privind identificarea persoanei fizice: nume, prenume;
 • date de contact profesionale: numărul de telefon, adresa de e-mail, funcţia/calitatea pe care o deţineţi faţă de persoana juridică pe care o reprezentaţi.

Operatorul

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este KRUK România cu sediul social în Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, parter şi etajul 9, sector 3, Bucureşti 030133, iar în cazul în care încheiaţi un contract cu un operator din Grupul KRUK, atunci operatorul poate fi și entitatea respectivă, după cum urmează:

 • InvestCapital LTD, cu sediul în The Hub, Suite E101Triq Sant’ Andrija SGN 1612 San Gwann;
 • ProsperoCapital S.a.r.l., societate organizată şi funcţionând conform legilor din Luxemburg, cu sediul în Luxemburg, Str. Jean Piret nr. 1B, L-2350, înregistrată în Registrul Comerţului şi al Companiilor din Luxemburg la secţiunea B sub nr. 202455;
 • KRUK S.A., societate organizată şi funcţionând conform legilor din Polonia, cu sediul în Polonia, Wroclaw, str. Wołowska nr. 8, 51-116, înregistrată la Registrul Instanţei Naţionale sub nr. 0000240829;
 • Rocapital IFN S.A., cu sediul social în Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, Parter, Sala 1, Sector 3, Bucuresti 030133.

Am numit în funcţie un Responsabil de Protecţia Datelor cu Caracter Personal, pe care îl puteţi contacta pentru orice are legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi pentru drepturile pe care le aveţi cu privire la aceste aspecte. Puteţi face o solicitare către: Responsabil Protecţia Datelor, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, etaj 9, sector 3, Bucureşti 030133 sau pe email la dpo@kruk.com.ro.

De ce şi cu ce scop vă procesăm datele personale?

Vă putem prelucra datele personale în următoarele scopuri,  respectiv:

a) pentru întreprinderea unor acţiuni înainte de a semna un contract cu entitatea pe care o reprezentaţi sau pentru executarea contractelor deja încheiate, în temeiul articolului 6 aliniatul (1) litera (b) din GDPR);

b) În baza intereselor legitime urmărite de operator, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR pentru a soluționa cererile venite din partea dumneavoastră și pentru a analiza calitatea serviciilor noastre, a evalua nivelul dumneavoastră de satisfacţie privind serviciile noastre sau colaborarea cu dumneavoastră şi a verifica dacă acţiunile noastre au fost realizate adecvat;

c) conform articolului 6 aliniatul (1) litera (c) din GDPR, putem avea obligaţia legală de a vă prelucra datele personale pentru scopuri contabile şi fiscale, de prevenire a spălării banilor și a finanţării terorismului, precum şi pentru soluţionarea plângerilor și a altor cereri primite de la dumneavoastră, conform legii.

Cât timp stocăm datele dumneavoastră personale?

Perioada în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Operator depinde de scopul prelucrării și este, de obicei, condiţionată de:

 • durata contractului;
 • termenul de prescipţie pentru drepturile și obligaţiile ce decurg din contract;
 • cerinţele stabilite în legislaţia naţională sau europeană (de exemplu, prevederile Legii contabilităţii și ordinelor aferente cu privire la păstrarea documentelor justificative și contabile, context în care documentele justificative sunt păstrate pentru o perioadă determinată de timp, de 5 ani).

În cazul în care v-aţi dat acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, (de exemplu pentru scopuri de marketing), datele dumneavoastră vor fi prelucrate pentru o perioadă rezonabilă, sau până la data retragerii acestui consimţământ.

Cui vă vom dezvălui datele personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către KRUK ROMÂNIA SRL, cu sediul social în Bucureşti, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, parter şi etajul 9, sector 3, Cod Poştal 030133, România. Aceste date pot fi partajate cu alte entităţi care pot deservi procesului de executare al contractului încheiat ori către furnizorii noștri de servicii IT&C și servicii Cloud.

Operatorul poate transfera datele personale către alte entităţi din Grupul KRUK în măsura în care este autorizată sau obligată prin lege să facă acest lucru, în special pentru respectarea dispoziţiilor privind combaterea spălării banilor și a finanţării terorismului.

Transferuri în afara Spaţiului Economic European (SEE)

Colaborăm cu furnizori și parteneri din afara SEE, astfel că, este posibil să transferăm date cu caracter personal în ţări din afara SEE. Un astfel de transfer de date cu caracter personal poate avea loc pe baza unei decizii privind caracterul adecvat al prelucrării conform articolului 45 și 46 din GDPR. Informaţii privind deciziile Comisiei Europene care stabilesc un nivel adecvat de protecţie sunt disponibile aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

De unde obţinem datele dumneavoastră personale?

 • de la dumneavoastră:

În măsura în care acţionaţi direct ca reprezentant al unei persoane juridice și doriţi să încheiaţi un contract, furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către subscrisa se face de către dumneavoastră, în mod voluntar, în momentul negocierii sau ca urmare a introducerii acestor date în prevederile relevante din contract. Există posibilitatea ca nefurnizarea acestor date să facă imposibilă încheierea și executarea contractului.

 • de la alte entităţi:

În unele situaţii, colectăm datele dumneavoastră personale într-un alt mod decât direct de la dumneavoastră, de exemplu, atunci când altcineva vă oferă ca persoană de contact pentru negocierea, încheierea și desfășurarea contractului. Acesta poate fi angajatorul dumneavoastră, prin reprezentanţi, cum ar fi superiorul direct sau un coleg.

Profilarea şi luarea de decizii automate

Vă informăm că, în cadrul activităţii noastre, prelucrăm datele dumneavoastră în mod automat, dar, având în vedere calitatea pe care o deţineţi, nu le prelucrăm sub formă de profilare și nu luăm decizii automate care să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze în mod similar într-o măsură semnificativă.

Ce drepturi aveţi în legătură cu datele dumneavoastră şi cum puteţi să vi le exercitaţi?

În activitatea noastră, ne asigurăm că drepturile care decurg din GDPR pot fi exercitate.Astfel conform GDPR, aveţi dreptul:

 • dreptul de a primi orice informaţii privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal conform articolului 13 și 14 din GDPR și dreptul de acces la date, precum și să solicitaţi  o copie a acestora, conform articolului 15 din GDPR;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor, atunci când avem date nevalide, de exemplu act de identitate expirat;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), în special atunci când aceste date nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod ori sunt prelucrate în mod ilegal sau atunci când obligaţia de a le elimina rezultă din prevederile legale;
 • dreptul de a limita prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, adică marcarea datelor cu caracter personal stocate pentru a limita prelucrarea ulterioară a acestora, mai ales atunci când puneţi la îndoială acurateţea sau legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita transferul datelor personale;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale (solicitare de încetare a prelucrării datelor personale), în special din motive legate de situaţia dumneavoastră particulară. Exercitarea dreptului de a prezenta obiecţii va impiedica, în principiu, prelucrarea datelor dumneavoastră. Amintiţi-vă, totuși, că un astfel de rezultat nu va apărea dacă dovedim că există motive justificate din punct de vedere legal pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăţilor dumneavoastră sau dacă arătăm că există motive pentru a stabili, investiga sau susţine pretenţiile pe care le avem faţă de dumneavoastră;
 • dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care aţi consimţit anterior; 
 • dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţional de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSDPDC).

Precizăm că:

În conformitate cu GDPR, nu vom şterge datele dumneavoastră personale în măsura în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre conferite de lege, (de exemplu, o obligaţie legală de prelucrare a datelor, obligaţia de a păstra documentaţia contabilă). Cu toate acestea, în cazul în care în urma unei solicitări din partea dumneavoastră, vom restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră, vom fi în continuare îndreptăţiţi să prelucrăm aceste date pentru a ne exercita sau apăra drepturile conferite de lege.

În cazul în care datele personale sunt prelucrate în baza consimţământului dumneavoastră, vă amintim că retragerea consimţământului anterior acordat nu va afecta totuşi legalitatea prelucrării efectuate  de către Companie pe baza consimţământului anterior retragerii.

Dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile de mai sus, puteţi să ne trimiteţi cererea:

• prin e-mail la: client@kruk.com.ro;

• prin telefon la: 031 413 20 20;

• prin poştă la punctul de lucru KRUK România SRL din Bd.Independenţei, 2C, Târgovişte, Dâmboviţa.

Înapoi la început