Stimate vizitator,

Începand cu data 25 Mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 Aprilie 2016 pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la procesarea datelor personale şi libera mişcare a acestor date, şi abrogarea Directivei 95/46/EC (Regulamentul General de Protecţie a Datelor Personale/General Data Protection Regulation), cunoscut şi ca GDPR.

Aşadar, vrem să vă informăm care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la modul în care vă procesăm datele personale.

Conform articolului 13 şi 14 din GDPR, vă vom oferi toate informaţiile astfel:

 • în momentul în care primim datele dumneavoastră personale – în cazul în care ni le furnizaţi personal.
 • în cel mult o lună de când le-am primit, la primul nostru contact, sau, când datele sunt dezvăluite de către o terţă parte – în cazul în care primim datele dumneavoastră de la o altă entitate.

Care sunt datele despre care vorbim?

Datele personale reprezintă orice informaţie care poate duce la identificarea unei persoane. Deci, în primul rând includ informaţii care pot duce la identificarea dumneavoastră, ca de exemplu:

 • numele de familie şi prenumele, coduri numerice de identificare precum: codul numeric personal (CNP), codul de identificare fiscală (CIF), numărul de înregistrare la Registrul Comerţului, numărul unui buletin
 • adresa şi datele de contact, de exemplu numărul de telefon, adresa de e-mail

Procesăm aceste date cu scopul de a recupera creanţele contractate de la partenerii noştri, inclusiv informaţii despre plăţile efectuate, despre situaţia dumneavoastră financiară şi economică, precum: sursele veniturilor, bunurile deţinute, etc.

Operatorul

Entităţile Grupului KRUK sunt operatorii datelor dumneavoastră personale, în funcţie de datoria pe care o aveţi, pentru care aţi semnat un angajament de plată sau pentru care v-aţi exprimat acordul pentru procesarea datelor personale. Acestea pot include:

 • KRUK România cu sediul social în Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, subsol, parter şi etajele 7, 8, 9, sector 3, Bucureşti 030133
 • Secapital S.a.r.l. al cărei sediu este înregistrat în Luxemburg, 1B rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
 • InvestCapital LTD, cu sediul în The Hub, Suite E101Triq Sant’ Andrija SGN 1612 San Gwann
 • ProsperoCapital S.a.r.l., societate organizată şi funcţionând conform legilor din Luxemburg, cu sediul în Luxemburg, Str. Jean Piret nr. 1B, L-2350, înregistrată în Registrul Comerţului şi al Companiilor din Luxemburg la secţiunea B sub nr. 202455
 • KRUK SA, societate organizată şi funcţionând conform legilor din Polonia, cu sediul în Polonia, Wroclaw, str. Wołowska nr. 8, 51-116, înregistrată la Registrul Instanţei Naţionale sub nr. 0000240829

Am numit în funcţie Responsabilul de Protecţia Datelor cu Caracter Personal, pe care îl puteţi contacta pentru orice are legătură cu procesarea datelor dumneavoastră personale şi pentru drepturile pe care le aveţi cu privire la aceste aspecte. Puteţi face o solicitare către:Responsabil Protecţia Datelor, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, etaj 9, sector 3, Bucureşti 030133 sau pe email la dpo@kruk.com.ro.

De ce şi cu ce scop vă procesăm datele personale?

Vă putem procesa datele personale în următoarele scopuri, în baza intereselor legitime ale operatorului (Articolul 6(1) din GDPR), respectiv:

 • stabilirea și colectarea datoriei, pentru care temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim urmărit de către operator (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), constând în posibilitatea de a stabili și a urmări recuperarea datoriei pe cale amiabilă sau prin proceduri judiciare
 • pentru a răspunde plângerilor şi altor cereri pe care le primim de la dumneavoastră;
 • pentru a analiza calitatea serviciilor noastre, evaluăm nivelul dumneavoastră de satisfacţie  cu privire la modul în care vă administrăm cazul şi verificăm dacă acţiunile noastre au fost realizate adecvat;
 • pentru a afla ce preferinţe aveţi, inclusiv prin profilare, astfel încât să adaptăm modul în care vă contactăm, ce vă putem oferi sau modul în care plătiţi datoria, pentru a răspunde necesităţilor dumneavoastră;
 • marketing direct.

Mai putem să vă procesăm datele cu următoarele scopuri:

 • marketing, în special, pentru a vă prezenta o ofertă potrivită situaţiei financiare pe care o aveţi, dacă ne-aţi dat consimţământul în mod liber, având ca temei legal pentru a vă procesa consimţământul Articolul 6(1)(a) din GDPR;
 • luare unor acţiuni înainte de a semna un angajament de plată sau unde este necesar să onorăm sau să întocmim un angajament pentru dumneavoastră (Articolul 6(1)(b) al GDPR).

În plus, avem obligaţia legală de a vă procesa datele personale pentru scopuri contabile şi fiscale (Articolul 6(1)(c) al GDPR) precum şi pentru soluţionarea reclamaţiilor dumneavoastră.

Cât timp stocăm datele dumneavoastră personale?

Perioada în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Operator depinde de scopul prelucrării. Este de obicei condiţionată de:

• data rambursării totale a unei datorii sau sfârşitul procesului de colectare din orice alt motiv, de ex. ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care se respinge cererea noastră de rambursare a datoriilor,

• termenul angajamentului - în cazul în care aţi încheiat unul,

• cerinţele stabilite în legislaţia internă (de exemplu, obligaţia de a păstra documentaţia contabilă).

În cazul în care v-aţi dat acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, de ex. pentru scopuri de marketing, datele dumneavoastră personale vor fi procesate până când vă veţi retrage acest consimţământ.

Cui vă vom dezvălui datele personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către KRUK ROMÂNIA SRL cu sediul social în Bucureşti, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, subsol, parter şi etajele 7, 8, 9, sector 3, Cod Poştal 030133, România.

Datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, puse la dispoziţia entităţilor care sprijină procesul de recuperare a creanţelor, cum ar fi firmele de avocatură, companiile care oferă servicii de stocare şi arhivare a documentelor, birouri de informaţii economice, agenţii de detectivi, furnizori de servicii de informaţii telefonice, operatori de telecomunicaţii, entităţi care furnizează servicii poştale sau de curierat, precum şi consultanţilor sau auditorilor noştri.

Trebuie să ne furnizaţi datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră sunt furnizate către subscrisa în mod voluntar. În măsura în care datele dumneavoastră personale sunt procesate pentru a încheia un angajament, nefurnizarea aceloraşi date va face imposibilă încheierea şi executarea angajamentului.

Datele obţinute de la alte entităţi

În unele cazuri, putem obţine datele dumneavoastră personale din alte surse decât direct de la dumneavoastră. În cadrul activităţii de administrare a creanţelor, subscrisa obţine date de la creditorii iniţiali în urma încheierii unui contract de cesiune de creanţe.

Deoarece suntem obligaţi să ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt actualizate, acest demers poate fi efectuat pe baza informaţiilor primite din bazele de date disponibile în general, precum registrele funciare şi ipotecare, serviciile de informaţii privind abonaţii, după demonstrarea intereselor legale şi în conformitate cu dispoziţiile reprezentanţilor noştri, de ex. ca urmare a vizitelor la faţa locului la domiciliul/reşedinţa dumneavoastră, sau de către agenţiile de detectivi, dacă le-am solicitat să facă acest lucru.

În cazul în care, se iniţiază pentru recuperarea datoriei executarea silită, este posibil să obţinem sau să actualizăm datele dumneavoastră pe baza informaţiilor primite de la executorii judecătoreşti în legătură cu procedurile de executare în curs.

În conformitate cu precizările de mai sus, precizăm faptul că putem obţine următoarele categorii de date personale: numele şi prenumele, adresa şi datele de contact, datele de identificare numerică (cum ar fi: CNP, seria şi numărul cărţii de identitate), informaţii privind datoria (cum ar fi: sumele datoriei, componentele şi sursele acesteia), informaţii privind procesul de colectare a datoriilor (inclusiv plăţile efectuate, plângerile depuse, procedurile judiciare şi de executare), informaţii privind plăţile efectuate, informaţii privind garanţia pentru rambursarea datoriilor, informaţii privind situaţia financiară şi economică (cum ar fi veniturile şi sursele acestora, activele, inclusiv proprietatea).

Profilarea şi luarea de decizii automate

Dorim să vă informăm că datele dumneavoastră, vor fi procesate prin mijloace automate, inclusiv prin profilare. Profilarea înseamnă că datele dumneavoastră personale sunt utilizate pentru a vă evalua preferinţele, şi pentru a afla care este metoda preferată de contact pentru rambursarea datoriilor, de ex. dacă doriţi să ne contactaţi prin telefon, personal sau numai prin poştă, pentru a găsi o astfel de ofertă de rambursare a datoriilor, în funcţie de varianta cea mai favorabilă pentru dumneavoastră, de ex. dacă aţi fi interesat de rambursarea datoriei în rate şi care este suma ratei şi pentru a analiza modul în care rambursarea datoriilor poate fi executată, adică prin soluţionarea pe cale amiabilă sau prin proceduri judiciare.

Deciziile privind împărţirea datoriilor în rate pot fi de asemenea făcute într-un mod automat. Astfel de decizii vor fi luate cu acordul dumneavoastră, în ceea ce priveşte numărul şi suma ratelor pe care le-aţi declarat şi se va baza pe data plăţii primei tranşe. Astfel de informaţii, termene şi condiţii stabilite în sistemul IT, conform cărora, în opinia noastră, ar fi posibilă împărţirea datoriei dumneavoastră în rate, va servi drept bază pentru aprobarea sau respingerea fie a unui acord, fie a unui alt produs în rate.

Cu toate acestea, trebuie să vă amintim faptul că într-o astfel de situaţie aveţi dreptul de a obţine intervenţia şi de a vă exprima punctul de vedere cu privire la decizia de împărţire a datoriei în rate. Prin urmare, puteţi contesta o decizie privind situaţia dumneavoastră particulară, care a fost luată în mod automat prin depunerea unei plângeri. Aceasta va fi investigată de angajatul nostru care este autorizat să ia decizii.

Ce drepturi aveţi în legătură cu datele dumneavoastră şi cum puteţi să vi le exercitaţi?

În activitatea noastră, ne asigurăm că drepturile care decurg din GDPR pot fi exercitate.

Conform GDPR, aveţi dreptul:

• să obţineţi informaţii privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi o copie a acestora

• să transferaţi datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră ca rezultat al încheierii unui acord sau în baza consimţământului dumneavoastră

• obiectaţi asupra prelucrării datelor dumneavoastră personale, în special din motive legate de situaţia dumneavoastră particulară. De regulă, exercitarea dreptului de opozitie împiedică prelucrarea datelor cu caracter personal. Trebuie să vă amintiţi, totuşi, că un astfel de efect nu va fi produs în cazul în care am demonstrat că există motive întemeiate pentru procesare, care au prioritate faţă de obiecţii sau în cazul în care am demonstrat că există motive pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre.

De asemenea, puteţi solicita ca:

• datele dumneavoastră să fie rectificate, dacă datele pe care le avem sunt inexacte, de ex. nu mai sunt de actualitate sau sunt incomplete,

• datele dumneavoastră personale trebuie şterse ("dreptul de a fi uitat") în cazul în care: datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, datele au fost procesate ilegal; ştergerea datelor este cerută de lege; v-aţi opus prelucrării datelor dumneavoastră; v-aţi retras acordul pentru prelucrarea datelor,

• prelucrarea datelor dumneavoastră personale să fie restricţionată, ceea ce înseamnă că vă puteţi limita procesarea în viitor, în cazul în care aţi contestat exactitatea datelor personale, procesarea este ilegală, dar nu doriţi ca datele personale să fie şterse; nu mai avem nevoie de datele dvs, însă va trebui să vă apăraţi sau să vă exercitaţi un drept; vă opuneţi prelucrării datelor - până când se va constata că există motive legitime pentru procesare, înlăturând motivele opoziţiei.

Vă rugăm să observaţi că:

În conformitate cu GDPR, nu vom şterge datele dumneavoastră personale în măsura în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre conferite de lege, de ex. o cerere de rambursare a datoriilor sau o obligaţie legală de prelucrare a datelor, de ex. obligaţia de a păstra documentaţia contabilă. Cu toate acestea, în cazul în care în urma unei solicitări din partea dumneavoastră, vom restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră, vom fi în continuare îndreptăţiţi să prelucrăm datele dumneavoastră pentru a ne exercita sau apăra drepturile noastre conferite de lege.

În cazul în care datele personale sunt procesate pe baza consimţământului dumneavoastră, vă amintim că puteţi să îl retrageţi în orice moment. Consimţământul nu va afecta totuşi legalitatea utilizării datelor de către Companie pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile de mai sus, puteţi să ne trimiteţi cererea

• prin e-mail la: client@kruk.com.ro

• sunând la: 031 413 20 20

• prin poştă la: Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, etaj 9, sector 3, Bucureşti 030133

• în persoană, contactând reprezentant nostru sau vizitând sediul social al KRUK România din Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, parter, sector 3, Bucureşti 030133

De asemenea, puteţi depune o plângere la o autoritate de supraveghere care se ocupă de protecţia datelor cu caracter personal, respectiv Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSDPDC).

 

Înapoi la început