Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată cât şi a prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă nr.52/2016, KRUK ROMÂNIA SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi. Scopul colectării datelor este: colectare creanţe, reclamă, marketing şi publicitate.

În cazul introducerii online a cererilor dvs. prin intermediul website-urilor companiei KRUK ROMÂNIA SRL, vă rugăm să furnizaţi datele solicitate. Omisiunea de a furniza datele determină imposibilitatea identificării situaţiei dvs. şi prin urmare, a rezolvării cererilor introduse online.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopurile sus-amintite şi pot fi comunicate următorilor destinatari: A.N.S.P.D.C.P, A.N.P.C şi altor autorităţi în condiţiile prevăzute de lege.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne contactaţi în vederea rectificării cât mai curând posibil.

Cunosc faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 vă puteţi  exercita următoarele drepturi printr-o cerere scrisă (datată şi semnată) transmisă către compania KRUK ROMÂNIA SRL, la sediul din din Bucureşti, Intrarea Nestorei nr. 1, subsol, parter şi etajele 7, 9, 10 şi 11, Sector 4, cod poşal 040037:

  1. dreptul de informare: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu mine sunt sau nu sunt prelucrate de un operator;
  2. dreptul de acces la date: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  3. dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  4.  dreptul de opoziţie: de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară, ca datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;
  5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa persoanei vizate, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

precum şi dreptul de vă adresa către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în caz de încălcare a drepturilor prevăzute de Legea 677/2001.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Înapoi la început