Regulamentul oficial al Campaniei „KRUK transformă gradele în reducere!”

 

kruk romania topeste datoria reduceri

Art. 1 Organizatorul campaniei:

1.1 Organizatorul Campaniei „KRUK transformă gradele în reducere” (denumită în continuare

„Campania”), este compania KRUK România S.R.L persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii 165 Clădirea TN Office 2, parter, etajele 7, 8, 9 , sector 3 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/3301/2007, având CUI nr. 21114156, atribut fiscal RO, reprezentată prin Domnul Tomasz Ignaczak, Director General, denumită în continuare

„Organizator”.

 

1.2 Obiectivul acestei campanii este exprimarea şi conştientizarea importanţei respectării normelor sociale prin care plata unei datorii este o obligaţie pe care ne-o asumăm în momentul accesării unui împrumut/serviciu. În acelaşi timp, campania are menirea de a încuraja persoanele cu datorii administrate de KRUK România, denumite în continuare Participanţi, să achite integral datoria în termen de 30 de zile calendaristice, beneficiind de o reducere din suma totală de achitat la momentul solicitării ofertei, în vederea stingerii datoriilor.

 

1.3 Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), acesta devenind obligatoriu pentru toţi Participanţii, aşa cum sunt aceştia definiţi în continuare, în cuprinsul Regulamentului.

Art. 2. Durata Campaniei

2.1 Campania se va desfăşura în perioada 01 iulie – 8 septembrie 2019, începând cu ora 08:00 din data de 1 iulie 2019, până la ora 23:59, din data de 8 septembrie 2019.

Art. 3. Drept de participare

3.1 La această campanie pot participa:

a. doar clienţii ale căror creanţe negarantate sunt gestionate de către KRUK România, iar titularul actual al dreptului de creanţă este o societate din cadrul grupului KRUK, şi

a.1. ale căror creanţe nu sunt obiectul unei proceduri de recuperare pe cale judiciară juridică , începută la o dată anterioară începerii campaniei sau pe parcursul desfăşurării acesteia, şi

a.2. ale căror creanţe nu sunt subiectul unui angajament de plată semnat şi aflat în vigoare înainte de data începerii campaniei sau pe parcursul desfăşurării acesteia.

Art. 4. Mecanismul de desfăşurare a Campaniei

Participanţii pot beneficia de campanie astfel:

4.1 Participanţii au posibilitatea de a beneficia de oferta campaniei prin solicitarea acesteia în mod direct unui Agent Servicii Client (telefonic sau în cadrul întâlnirii cu Agentul Servicii Client).

4.2 Participanţii vor confirma/comunica telefonic sau în cadrul întalnirii cu Agentul Servicii Client adresa lor de corespondenţă/domiciliu/reşedinţă de pe teritoriul României, urmând ca datele comunicate să fie verificate în sistem şi actualizate, dacă va fi cazul, de către Agentul Servicii Client.

4.3 Participanţilor li se va oferi un procent de reducere la plata integrală a datoriei. Procentul de reducere oferit se va stabili, în funcţie de temperatura exprimată în grade Celsius pentru localitatea comunicată/confirmată cu Participanţii, conform art. 4.2., disponibilă pe pagina web https://vremea.ido.ro/, secţiunea “Temperatura acum”, la momentul solicitării ofertei. Dacă Participanţii confirmă/comunică mai multe adrese de corespondentă/domiciliu/reşedinţă, oferta va fi valabilă doar pentru o singură adresă, la alegerea Participanţilor.

4.4 Participanţii vor comunica în mod direct acceptarea ofertei către Agentul Servicii Client. Acceptarea ofertei de către Participanţi presupune achitarea sumei stabilite în termenul maxim de 30 de zile calendaristice, în vederea stingerii datoriei.

4.5 În situaţia în care Participantul deţine mai multe creanţe eligibile pentru Campanie, acesta va putea solicita oferta pentru fiecare dintre creanţe, cu condiţia ca aceasta sa fie aplicată în funcţie de acceaşi adresă de corespondenţă/domiciliu/reşedintă.

4.6 Condiţii de eligibilitate a Participanţilor:

a) În momentul solicitării ofertei, posibilitatea de a beneficia de reducere la plata integrală este condiţionată de confirmarea/comunicarea unei adrese de corespondenţă/domiciliu/reşedintă de pe teritoriul României a Participanţilor.

b) În situaţia în care Participantul confirmă/comunică mai multe adrese de corepondenţă/reşendinţă, este necesar să aleagă o singură adresă în vederera stabilirii ofertei.

c) Să nu fie angajaţi ai Grupului KRUK în România;

d) Pe întreaga perioadă a campaniei, Participanţii au posibilitatea de a solicita oferta de mai multe ori.

e) Pe întreaga perioadă a campaniei Participanţii au posibilitatea de a accepta o singură ofertă pentru fiecare creanţă eligibilă pentru campanie. Acceptarea ofertei de către Participant se va realiza în cadrul aceluiaşi apel/întâlnire cu Agentul Serivicii Client în care i-a fost prezentată oferta. Dacă Participantul nu va accepta oferta în acest termen, se va considera refuzată, iar acesta va putea reveni cu o nouă solicitare de ofertă. Pentru ofertele acceptate, neachitarea sumelor stabilite în termen de 30 de zile calendaristice de la data acceptării conduce la pierderea dreptului de a participa la campanie.

f) În urma acceptării ofertei de către Participanţi, aceştia pot solicita Agentului Servicii Client un document oficial emis de KRUK România în care să se stipuleze suma şi data limită până la care trebuie să achite în vederea stingerii datoriei.

g) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile de desfăşurare a campaniei, prin modificarea prezentului regulament.

Art. 5. Soluţionarea divergenţelor

5.1. În cazul unor potenţiale divergenţe apărute între Organizator şi Participanţi în legatură cu desfăşurarea Campaniei, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Art. 6. Diverse

6.1 Prin participarea la Campanie, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

6.2. Prezentul Regulament este disponibil pe toată perioada campaniei la adresa web: https://ro.kruk.eu/kruk-topeste-datoria

Art. 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1 KRUK România prelucrează datele clienţilor în conformitate cu Nota de informare privind protecţia datelor personale disponibilă la următorul link https://ro.kruk.eu/nota-de-informare- privind-protectia-datelor-personale .

7.2 Participanţii la campanie sunt exclusiv clienţi ale căror creanţe negarantate sunt gestionate de către KRUK România, iar titularul actual al dreptului de creanţă este o societate din cadrul grupului KRUK, astfel că datele participanţilor la campanie sunt în strânsă legătură cu datele deţinute pentru fiecare client în parte, în cadrul activităţii de recuperare creanţe, sau comunicate direct de către aceştia. Datele prelucrate în vederea desfăşurării campaniei, sunt necesare, după caz, identificării persoanei, elaborării ofertei şi înregistrării plăţii integrale, inclusiv, dar fără a se limita la, date de identificare (nume, prenume şi adresă) şi date de contact (adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail, după caz), date financiare privind creanţa/creanţele (număr dosar, valoare, sursa creanţei, plăţi efectuate etc.).

7.3 Datele personale ale participanţilor la campanie vor fi prelucrate de Organizatorul campaniei în interes legitim şi pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, având următoarele scopuri: 1. organizarea şi desfăşurarea Campaniei 2. îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi/sau juridice ale Organizatorului.

7.4 Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanţilor în scopul colectării creanţelor, desfăşurării Campaniei şi identificării participanţilor. Fără prelucrarea acestor date, în momentul contactării de către participanţi, Organizatorul nu poate asigura desfăşurarea Campaniei.

7.5 Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite autorităţilor competente sau de interes public, cum ar fi notarul public, în cazurile in care Organizatorului trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare si nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sau perioada de timp prevazută de dispoziţiile legale în materie.

7.6 În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, persoanele vizate au următoarele drepturi: dreptul de acces la date (art.15); dreptul de a rectifica datele (art. 16); dreptul de a fi informat (art. 12-14); dreptul la portabilitatea datelor (art. 20); dreptul de a fi uitat (art. 17); dreptul de a face opoziţie (art.21); dreptul de restricţionare a prelucrărilor (art. 18); dreptul de a se opune la profilări (art. 21). De asemenea, persoana vizată poate depune o plângere în faţa autorităţii competente.

7.7 Participarea la campanie este voluntară. ORGANIZATOR:

KRUK România S.R.L.

 

Tomasz Ignaczak Administrator

Înapoi la început