Este convenţia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanţă împotriva unui terţ.

Datele personale cu caracter excepțional, de exemplu credințe religioase, opinii politice, informații cu privire la vicii, starea de sănătate și convingeri.

O datorie este o obligație neîndeplinită, sub forma unor plăți sau beneficii în natură, de către debitor către creditor. În termeni economici, o obligație apare atunci când există o distincție între momentul de plată al obligației și momentul îndeplinirii acestei obligații.

O persoană juridică sau fizică obligată să-și îndeplinească o obligație sub formă de plată sau de prestații în natură (a plăti o datorie) către orice altă persoană juridică sau fizică (creditor). O astfel de legătură rezultă din raportul juridic dintre ele.

Contractul de credit ipotecar, este actul juridic prin care părțile încheie un contract de credit cu garanție ipotecară (ipotecă).Ipoteca este o modalitate de asigurare a datoriilor, prin stabilirea unui drept de proprietate asupra imobilului care aparține clientului sau unui terț în beneficiul creditorului sub forma unei înscrieri în registrul funciar și ipotecar. În cazul în care clientul nu își îndeplinește obligația față de creditor, acesta din urmă are dreptul de a-și apăra pretenția (sau orice parte a acesteia), în cadrul unei proceduri de executare într-un mod de intrare în posesia bunului cu ipotecă, indiferent de schimbare a proprietarului bunului în cauză.

Prețul care urmează a fi plătit de către debitor pentru posibilitatea de a obține capital și de a-l utiliza.

Dovada unei tranzacții finalizate în baza contractului de vânzare-cumpărare emis de către contractant. O factură conține data tranzacției, informații privind cumpărătorul și vânzătorul, detaliile adiționale ale acestora (de exemplu ID-uri fiscale, CNP-uri), precum și prețul și cantitatea mărfurilor cumpărate. Factura este un document care confirmă că tranzacția făcută pe baza contractului de vânzare-cumpărare a fost finalizată.

Un funcționar public desemnat să efectueze executarea silită și alte acțiuni prevăzute de lege.

Un acord încheiat între creditor și garant (un terț). Bazat pe faptul că, garantul este răspunzător pentru valoarea datoriei suportate de către debitorul principal în cazul în care debitorul principal este în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile sau le îndeplinește necorespunzător (în baza prevederilor Codului civil).

Persoana juridică, alta decât creditorul, care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi/sau care obţine drepturile, asupra unor debite scadente ce rezultă din contracte (ex: contracte de credit, prestări servicii, utilităţi)

Obţinerea realizării întocmai a prestaţiei ce formează obiectul obligaţiei debitorului, de catre creditor prin organele abilitate de lege, cu concursul forţei coercitive a statului.

Capitalul care rezultă în mod direct din arierate, excluzând penalitățile prevăzute, dobânzile legale, precum și alte costuri suplimentare care rezultă dintr-o plată întârziată și o încălcare a unui acord.

Mijloc de stingere a dreptului la acţiune în sens material, prin neexercitarea acelui drept în intervalul de timp stabilit de lege; ea face ca titularul unui drept subiectiv, sau creditorul care a rămas inactiv un anumit răstimp, să-şi piardă ocrotirea dreptului respectiv pe calea acţiunii în justiţie, şi odată cu aceasta, posibilitatea de a obţine executarea silită a obligaţiei corelative lui.

Înapoi la început